چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات این فروشگاه در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله در رسیدگی ، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشتید،میتوانید با پر کردن فرم زیر به ما اطلاع رسانی فرمایید و در اولین فرصت این مجموعه پیگیر شکایت شما خواهد بود